Uslovi

Posledno ažuriranje: февруари 27, 2024

Ve molime vnimatelno pročitajte gi ovie Uslovi za koristenje („Uslovi“, „Uslovi za koristenje“) pred da ja koristite veb-stranicata https://rooloodesigns.com („Uslugata“) upravuvana od Rooloo Designs („nas“, „nie“ ili „našite “).

Vašiot pristap i koristenje na Uslugata se usloveni so prifaḱanje i usoglasenost so ovie Uslovi. Ovie Uslovi se odnesuvaat na site posetiteli, korisnici i drugi koi pristapuvaat ili ja koristat uslugata.

So pristapuvanje ili koristenje na Uslugata se soglasuvate da bidete obvrzani so ovie Uslovi. Ako ne se soglasuvate so koj bilo del od uslovite, togaš nema da pristapite do Uslugata.

Intelektualna sopstvenost

Uslugata i nejzinata originalna sodržina, karakteristiki i funkcionalnost se i ḱe ostanat ekskluzivna sopstvenost na Rooloo Designs i nejzinite davateli na licenca.

Vrski do drugi veb-stranici

Našata usluga može da sodrži vrski do veb-stranici ili uslugi na treti lica koi ne se vo sopstvenost ili kontrolirani od Rooloo Designs.

Rooloo Designs nema kontrola i ne prezema nikakva odgovornost za sodržinata, politikite za privatnost ili praktikite na veb-stranicite ili uslugite na treta strana. Ponatamu, potvrduvate i se soglasuvate deka Rooloo Designs nema da bide odgovorna ili odgovorna, direktno ili indirektno, za kakva bilo šteta ili zaguba predizvikana ili navodno predizvikana od ili vo vrska so koristenje ili potpiranje na kakva bilo takva sodržina, stoka ili usluga na raspolaganje. na ili preku takvi veb-stranici ili uslugi.

Silno ve sovetuvame da gi pročitate odredbite i uslovite i politikite za privatnost na veb-stranicite ili uslugite na treti strani što gi posetuvate.

Prestanok

Možeme vednaš da go prekineme ili suspendirame pristapot do našata usluga, bez prethodno izvestuvanje ili odgovornost, od koja bilo pričina, vklučitelno i bez ograničuvanje dokolku gi prekršite Uslovite.

Site odredbi od Uslovite koi po svojata priroda bi trebalo da go preživeat raskinuvanjeto ḱe go preživeat raskinuvanjeto, vklučuvajḱi gi, bez ograničuvanje, odredbite za sopstvenost, odrekuvanja od garancija, obesštetuvanje i ograničuvanja na odgovornosta.

Odrekuvanje

Vašeto koristenje na Uslugata e na vaš edinstven rizik. Uslugata se obezbeduva na osnova „KAKO ŠTO E“ i „KAKO DOSTAPNO“. Uslugata se obezbeduva bez kakvi bilo garancii, bez razlika dali se eksplicitni ili implicitni, vklučitelno, no ne ograničuvajḱi se na, implicirani garancii za prometlivost, soodvetnost za odredena cel, neprekršuvanje ili tekot na izvršuvanjeto.

Upravuvački zakon

Ovie Uslovi ḱe se ureduvaat i tolkuvaat vo soglasnost so zakonite na Slovenija, bez ogled na nejzinite odredbi za sudir na zakoni.

Našeto neuspeh da sprovedeme koe bilo pravo ili odredba od ovie Uslovi nema da se smeta za otkažuvanje od tie prava. Ako nekoja odredba od ovie Uslovi se smeta za nevažečka ili neprimenliva od strana na sudot, preostanatite odredbi od ovie Uslovi ḱe ostanat vo sila. Ovie Uslovi go sočinuvaat celiot dogovor meǵu nas vo vrska so našata Usluga i gi zamenuvaat i zamenuvaat site prethodni dogovori što bi možele da gi imame meǵu nas vo vrska so Uslugata.

Promeni

Go zadržuvame pravoto, po naša diskrecija, da gi izmenime ili zamenime ovie Uslovi vo sekoe vreme. Ako revizijata e materijalna, ḱe se obideme da obezbedime izvestuvanje najmalku 15 dena pred da stapat na sila kakvi bilo novi uslovi. Što pretstavuva materijalna promena ḱe se utvrdi po naša diskrecija.

So prodolžuvanje na pristapot ili koristenjeto na našata Usluga otkako tie revizii ḱe stanat efektivni, vie se soglasuvate da bidete obvrzani so revidiranite uslovi. Dokolku ne se soglasuvate so novite uslovi, prestanete da ja koristite Uslugata.

Kontaktirajte ne

Ako imate kakvi bilo prašanja vo vrska so ovie Uslovi, ve molime kontaktirajte ne.