Image default
Življenje

Doma napisana oporoka: kaj morate vedeti

Oporoka je eden najpomembnejših pravnih dokumentov, saj določa, kako se bo po vaši smrti razdelilo vaše premoženje. Številni ljudje se odločijo, da bodo oporoko napisali kar sami doma namesto, da bi za to najeli odvetnika. Čeprav zakon to dopušča, pa je pri tem potrebno upoštevati nekaj pomembnih stvari.

V tem članku bomo podrobneje razložili, kaj morate vedeti, če se odločite, da boste oporoko napisali sami doma – kakšne so zahteve, kako zagotoviti veljavnost in kaj se zgodi, če so napake.

Kdo lahko napiše veljavno domačo oporoko?

Vsaka oseba, ki je dopolnila 15 let in je popolnoma poslovno sposobna, lahko napise lastnoročno oporoko. Za mlajše osebe ali tiste, ki nimajo poslovne sposobnosti, oporoko pišejo starši oz. skrbniki.

Pomembno je, da je oseba v času pisanja oporoke pri polni zavesti, ni pod vplivom mamil, alkohola ali utrujenosti. Oporoka mora izražati resnično, svobodno voljo oporočitelja.

Katere formalne zahteve mora izpolnjevati doma napisana oporoka?

Domača oporoka je veljavna samo, če v celoti izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Oporoko mora v celoti lastnoročno napisati oporočitelj. Ne sme jo napisati nekdo drug ali le dopolniti že obstoječ dokument.
 • Besedilo mora nedvoumno izražati, da gre za oporoko oz. mora biti naslovljena kot »Moja oporoka«.
 • Napisana mora biti v slovenskem jeziku (lahko tudi dvojezično).
 • Oporočitelj mora oporoko lastnoročno podpisati, navesti kraj in datum (dan, mesec, leto) oporoke. Podpis ne sme biti odtisnjen žig ali faksimile.
 • Če oporočitelj oporoko napiše z roko, mora biti besedilo dobro čitljivo in brez popravkov.

Kako besedilo pravilno strukturirati?

Četudi zakon ne predpisuje točno določene oblike, je priporočljivo, da lastnoročna oporoka vsebuje vsaj:

 • Uvod, kjer je zapisano splošno besedilo, da gre za oporoko in kdo jo piše.
 • Jedro oporoke: določila o zapuščini – kdo so dediči za celotno premoženje ali kateri posamezni deli premoženja gredo komu.
 • Določila o razdedinjenjih (če so potrebna).
 • Imenovanje izvršiteljev oporoke (neobvezno).
 • Zaključek z datumom, krajem in lastnoročnim podpisom.

Priporočljivo je, da oporočitelj v oporoki našteje vse pomembnejše dele svojega premoženja (hiša, stanovanje, vikend, denar na bančnih računih itd.) ter jasno zapiše, kateri deli naj gredo posameznim upravičencem (dedičem, volilojemnikom).

Kje shraniti domačo oporoko?

Izvirnik lastnoročne oporoke mora oporočitelj skrbno shraniti na varnem mestu npr. v svoji domači sefi ali pri notarju.

Ob zaprtju pri notarju se oporočitelju izda potrdilo v zaprtem ovitku. To potrdilo vsebuje ključne podatke, ki omogočajo najdbo oporoke po smrti oporočitelja v Centralnem registru oporok.

Priporočljivo je obvestiti zaupno osebo, kje se oporoka hrani. Svetuje se tudi, da ima oporočitelj kopijo oporoke zase, za lažje morebitne spremembe v prihodnosti.Doma napisana oporoka

Kako poskrbeti za veljavnost lastnoročne oporoke?

Za veljavnost domače oporoke mora oporočitelj paziti predvsem na:

Skladnost z zakonskimi zahtevami

Preverite, da oporoka ustreza vsem formalnim kriterijem – lastnoročnost, podpis, datum itd.

Jasna in nedvoumna določila

Poskrbite za razumljivo besedilo brez jezikovnih napak ali nejasnosti, ki bi dopuščale različne interpretacije. Po potrebi naj oporoko pregleda pravnik.

Shranjevanje izvirnika na varnem mestu

Hranite originalni izvod oporoke zase ali pri notarju. Nikoli ne izročajte izvirnika komurkoli drugemu.

Posodabljanje vsebin

Ob večjih življenjskih spremembah oporoko ustrezno spremenite oz. napišite novo, če je prejšnja zastarela ali neustrezna.

Kaj se zgodi, če ima domača oporoka napake?

Če proti oporoki ni ugovorov, manjše pomanjkljivosti na veljavnost ne vplivajo bistveno:

 • Če manjka leto ali kraj nastanka oporoke, se to doda naknadno.
 • Če oporoka ni podpisana, vendar ni dvoma, da jo je pisala določena oseba, se overi njena istovetnost.

Če pa oporoka huje krši predpisano obliko ali ni dovolj razumljiva, razglasi sodišče celotno oporoko za neveljavno. V takem primeru se uporabi prejšnja veljavna oporoka iste osebe, če ta obstaja. Drugače se uporabijo zakonska dedna pravila (zakoniti dediči).

Zato je izjemnega pomena, da se pri sestavi lastnoročne oporoke dobro seznanite z zahtevami ali poiščete strokovno pomoč. Edino tako boste zagotovili, da bo vaša poslednja volja uresničena v celoti.

Najpogostejša vprašanja o domači oporoki

Na koncu na kratko še odgovori na nekaj najpogostejših dilem v zvezi z oporočanjem:

Ali lahko domačo oporoko kadarkoli spremenim? Da, dokler ste pri polni zavesti. Napišete lahko novo ali dodatek (kodicil), ki spreminja prejšnja določila oporoke.

Kaj se zgodi, če original oporoke izgubim? Zato je pomembno imeti kopijo ali vsaj podatek, kje je shranjen original oporoke. Če je original res dokazano izgubljen, ga sodišče razglasi za neveljavnega.

Koliko časa velja doma napisana oporoka? Oporoka načeloma velja neomejen čas, dokler jo oporočitelj ne prekliče ali ne napravi nove. Kljub temu se priporoča oporoko sčasoma posodabljati.

Ali lahko domačo oporoko napravi tudi par skupaj? Ne, vsak človek lahko sestavi oporoko samo zase. Izjeme veljajo le za oporočence, ki jim odvzamejo poslovno sposobnost – namesto njih oporoko sestavi skrbnik.

Kdaj postane oporoka pravno veljavna? Oporoka začne veljati takoj po smrti oporočitelja in ko jo potrdi pristojno sodišče v zapuščinskem postopku.

Ali se splača napisati lastnoročno oporoko?

Čeprav je mogoče oporoko napisati sam doma, je vprašljivo, ali je to za povprečnega človeka smiselna odločitev. Postopek je namreč zahteven, poln pravnih pasti, zato laiki težko sestavijo popolnoma veljavno oporoko.

Koristno pa je, da se vsak seznani z osnovnimi zakonskimi zahtevami glede oporok, saj lahko ob morebitnih napakah hitro pride do neželenih zapletov.

Najbolj varno je, da oporoko v vsakem primeru pregleda pravnik. Še posebej, če gre za obsežnejše ali zapletenejše premoženje, je strokovna pravna pomoč nujna. S tem boste zagotovili, da bo vaša zadnja volja zares upoštevana.